تبلیغات
وبلاگ فرامرز جلوه گر - آموزش کامل فصل چهارم فیزیک(به همراه پاسخ تمام تمرینات و آزمایش ها)***بخش سوم***
صفحه اصلی
فید خوان
ارتباط در یاهو مسنجر
فروشگاه سایت
آرشیو مطالب
عضویت در سایت
تماس با ما

وبلاگ فرامرز جلوه گر

منوی اصلی

جستجو

آخرین عناوین

وبلاگ فرامرز جلوه گر

مشخصات آینه كروی كدامند؟

ج: عبارتند از:

1- مركز انحنای آینه( C) ،مركز كره ای است كه آینه قسمتی از آن می باشد.

 

2- رأس آینه ( )، مركز سطح بازتابنده آینه است.

3- محور اصلی آینه، خطی است كه از رأس و مركز انحنای آینه  می گذرد.

4- شعاع انحنای آینه( )، شعاع كره ای است كه آینه قسمتی از آن می باشد، این اندازه در شكل زیر(الف) برابر PC است.

5- كانون اصلی آینه مقعر()، نقطه ای است كه همه پرتوهای موازی محور اصلی و نزدیك به این محور، پس از بازتابش از این نقطه می گذرند، كانون آینه مقعر حقیقی است.

6- كانون اصلی آینه محدب( F)، نقطه ای است كه همه پرتوهای موازی محور اصلی و نزدیك به این محور پس از بازتابش به نظر می رسند كه از این نقطه می آیند، كانون آینه محدب مجازی است.

7- فاصله كانونی آینه( )، فاصله بین رأس و كانون اصلی آینه است(f=PF )

 

Eتذكر1: فاصله كانونی آینه تقریباً نصف شعاع انحنای آن است، یعنی:

Eتذكر 2: قانون های بازتابش نور در آینه های كروی نیز صدق می كنند، بطوریكه در شكل های زیر مشاهده می كنید، زاویه های تابش و بازتابش در هر دو آینه با هم برابرند.

                                 
 

 

 مشخصات تصویر در آینه های كروی كدامند؟

ج: در آینه های كروی برخلاف آینه تخت تصویر همیشه دارای ویژگیهای یكسانی نیست، بلكه بسته به فاصله جسم تا آینه تصویری با ویژگیهای متفاوت ایجاد می شود. در حالت كلی برای مشخص كردن ویژگیهای تصویر در آینه های كروی( و نیز عدسی ها) باید موارد زیر را در مورد آن تعیین نماییم:

1- حقیقی یا مجازی بودن تصویر.

2- وارونه یا مستقیم بودن تصویر.

3- بزرگتر یا كوچكتر بودن تصویر از جسم.

4- محل تصویر.

 در آینه های كروی تصویر چگونه رسم می شود؟

ج: به وسیله پرتوهای راهنما، این پرتوها از بین بی نهایت پرتوی كه از جسم به آینه می تابند انتخاب می شوند. تصویر جسم در محل تقاطع پرتوهای بازتابشی در جلو آینه و یا در محل تقاطع امتداد آنها در پشت آینه تشكیل می شود.

 پرتوهای راهنما كدامند؟

ج: 1-  پرتوی كه موازی محور اصلی به آینه می تابد و هنگام بازتابش خود یا امتداد آن از كانون اصلی آینه می گذرد:

         

2- پرتوی كه هنگام تابش خود یا امتداد آن از كانون اصلی آینه می گذرد و موازی با محور اصلی باز تابش می نماید:

 

             

3- پرتوی كه هنگام تابش خود یا امتداد آن از مركز انحنای آینه می گذرد و چون بر سطح آینه عمود است بر روی خود باز تابیده می شود:

                 

 

4- پرتوی كه به رأس آینه می تابد و با همان زاویه تابیده شده، باز تابیده می شود:

         پاسخ تمرین های فصل چهارم

1- رسم كنید:

در شكل های زیر مسیر پرتو را در دو آینه و N كامل كنید.

 

جواب:

 

2- آینه تختی را مطابق شكل مقابل روی میز به طور قائم نصب كنید( یا از دوست خود بخواهید آن را به طور قائم روی میز نگه دارد). پس از آن یك مداد یا خودكاررا طوری روی میز آینه قرار دهید كه:

الف- تصویر آن با مداد در یك راستا باشند.

ب) تصویر آن با مداد بر هم عمود باشند.

زاویه بین راستای مداد و سطح آینه را در هر

مورد اندازه بگیرید و نتیجه را به كلاس گزارش كنید.

جواب الف- در این حالت  زاویه بین راستای مداد

و سطح آینه 90 درجه است.

جواب ب- در این حالت زاویه بین راستای مداد و

 سطح آینه 45 درجه است.

 

 

3- در شكل های زیر مسیر نور را پس از تابش به آینه،با رسم، كامل كنید.

 

جواب:

 

4- در هر یك از شكل های زیر پرتو های بازتاب را برای هر یك از پرتوهای تابش رسم كنید.

 

جواب:

 

5- شخصی در مقابل آینه تخت قائمی ایستاده است:

الف- اگر شخص 50cm به آینه نزدیك شود چند سانتی متر به تصویرش نزدیك می شود؟

ب- اگر سخص در جای خود ساكن بماند و فاصله آینه از او 10cm زیاد شود، تصویر او نسبت به تصویر اولیه چقدر جا به جا می شود؟

جواب الف: هنگامی كه شخص 50cm به آینه نزدیك می شود، تصویر او نیز به همین اندازه به آینه نزدیك می شود زیرا فاصله جسم و تصویر آن تا آینه تخت همیشه با هم برابرند. پس در این حالت شخص به تصویر خود به اندازه  50+50=100cm  نزدیك خواهد شد.

 

جواب ب: در این حالت تصویر ثانویه به اندازه دو برابر جابه جایی آینه یعنی 20cm از تصویر اولیه دور خواهد شد. مثلاً اگر فاصله اولیه شخص از آینه 50cm باشد، بعد از جابه جایی آینه، فاصله شخص و نیز تصویرش از آینه 60cm و فاصله تصویر دوم از تصویر اول 20 cm خواهد بود:

 

6-الف- جسمی در فاصله 12 سانتی متری آینه مقعری به شعاع 16 سانتیمتر قرارداده شده است. فاصله تصویر تا آینه و نوع تصویر را مشخص كنید.

ب- شكل را با فاصله داده شده برای جسم و فاصله كانونی رسم كنید و فاصله تصویر تا آینه را با خط كش اندازه بگیرید و آن را با عدد به دست آمده از راه محاسبه مقایسه كنید.

جواب الف:

     

چون مثبت است پس تصویر حقیقی می باشد.

جواب ب: چون فاصله ها بزرگ هستند برای جایگزینی شكل در این صفحه فاصله ها را با مقیاس كوچكتر رسم میكنیم:

 

7-الف- جسمی در مقابل یك آینه محدب كه فاصله كانونی آن 10 سانتی متر است قرار دارد. اگر فاصله جسم تا آینه 20 سانتی متر باشد فاصله تصویر تا آینه را حساب كنید:

ب- اگر طول جسم 4 سانتی متر باشد طول تصویر چقدر است؟

پ- شكل را با توجه به فاصله های داده شده رسم كنید و پس از آن با اندازه گیری فاصله تصویر تا آینه و اندازه گیر طول تصویر(‌با خط كش) آنها را با عددهای بدست آمده در بند (الف) و (ب) مقایسه كنید و نتیجه را بنویسید.

(الف             

      

ب)

                                       

 

پ- فاصله ها را درمقیاس كوچكتررسم می كنیم نتیجه می شود:

8- تحقیق كنید:

الف- چرا در پیچ جاده ها آینه نصب می كنند؟

ب- این آینه از چه نوعی است؟

پ- معمولاً دندانپزشك ها برای دیدن دندانها از آینه كوچك دسته داری استفاده می كنند این آینه از چه نوعی است؟

جواب الف: نصب آینه در سر پیچ های تند به این خاطر است كه در هنگام شب خودروهایی كه در دو طرف پیچ به طرف هم در حركت هستند با مشاهده نور چراغ های یكدیگر كه از آینه بازتابیده شده است به وجود هم آگاه شده و احتیاط لازمرا به عمل آورند.

جواب ب: آینه سر پیچ جاده ها از نوع محدب است زیرا این آینه ها دید وسیعی دارند.

جواب پ: آینه مورد استفاده دندانپزشك ها از نوع مقعر است زیرا این آینه می  تواند از دندان تصویر بزرگتری را ایجاد كردهومشاهده عیوب آنرا آسانتر نماید.در این عمل دندان در داخل فاصله كانونی آینه قرار می گیرد و تصویری مجازی و بزرگتر از آن ایجاد می شود.

9- در یك آینه مقعر  فاصله جسم تا آینه 10cm و فاصله تصویر تا آینه 15cm است. فاصله كانونی و شعاع این آینه چقدر است؟

جواب:

          

10) با توجه به شكل 4-35

الف: اندازه تصویر و جسم را مشخص نمایید.

جواب:

 : 2*2.5=5 Cm      اندازه جسم

اندازه تصویر  :   2.5 Cm  

ب:نوع آینه را تعیین كنید.

جواب : مقعر

پ: فاصله كانونی آینه را با توجه به فاصله های جسم و تصویر از آینه بدست آورید . و یا اندازه آنرا بر روی شكل محاسبه نمایید .

جواب :

 

11) توپ كدر A و B را مطابق شكل 4-36 جلوی یك لامپ مهتابی روشن (S1S2 ) قرار داده بودیم . با رسم پرتو هایی كه از لامپ به دیوار می رسند ، نقاط كاملا تاریك را مشخص نمایید .

جواب:

 

12 ) آزمایشی طراحی كنید كه بكمك آن بتوانید ، كانون آینه مقعر را مشخص كنید .

جواب : آزمایش 6 كتاب درسی

13 ) تصویر ساعت در یك آینه تخت مطابق شكل 4-37 است . اگر بطور مستقیم به ساعت نگاه كنیم ، ساعت 10.25 را نشان می دهد.

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در گوگل پلاس اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در یاهو اشتراک گذاری در دیگ اشتراک گذاری در دلی سوز اشتراک گذاری در فرند فید

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

درباره سایت

به این وبلاگ خوش آمدید!
این وبلاگ برای آموزش درس های اول دبیرستان ساخته شده است.
در این سایت همه مطالب کتاب ها قرار دارد و شما میتونانید با نوشتن نام درس مورد نظر خود در جستجوی وبلاگ مطالب را دریافت کنید.
من فرامرز جلوه گر دانش آموز اول دبیرستان مدرسه نواب صفوی شهرستان سربیشه هستم و از تمامی دست اندر کاران و معلمان عزیز و سخت کوش این مدرسه نهایت سپاس رو دارم

پشتیبانی آنلاین

آمار سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

نظرسنجی

  به نظر شما مطالب این وبلاگ چگونه است؟امکانات سایت

آموزش کلیه دروس اول دبیرستان

تغییر تم


انتخاب رنگ تم

سبک کانتینر

انتخاب الگوی پس زمینه

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image