تبلیغات
وبلاگ فرامرز جلوه گر - آموزش کامل فصل اول فیزیک(به همراه پاسخ به تمامی پاسخ دهید ها و آزمایش ها)***بخش آخر
صفحه اصلی
فید خوان
ارتباط در یاهو مسنجر
فروشگاه سایت
آرشیو مطالب
عضویت در سایت
تماس با ما

وبلاگ فرامرز جلوه گر

منوی اصلی

جستجو

آخرین عناوین

وبلاگ فرامرز جلوه گر

برای مطالعه این مطلب به ادامه مطلب مراجعه کنید.

*
*
*
*
برای مطالعه بخش قبل 
اینجا کلیک کنید.پاسخ تمرین های فصل اول

1-با توجه با جدول (1-2) کتاب به پرسش های زیر پاسخ دهید:

 الف- اگر شخصی یك شبانه روز بخوابد، چه مقدار انرژی مصرف می كند؟

ب- انرژی ای كه برای یك ساعت نشستن در كلاس مصرف می شود بیشتر است یا انرژی ای كه صرف ده دقیقه دوچرخه سواری می شود؟

جواب: با استفاده از جدول(1-2) كتاب درسی خواهیم داشت:

(الف

   5 kj =انرژی لازم برای یك دقیقه خواب

دقیقه   =یك شبانه روز بر حسب دقیقه

 = انرژی لازم برای خواب یك شبانه روز

 =   انرژی لازم برای یكساعت نشستن در كلاس

 =  انرژی لازم برای ده دقیقه دوچرخه سواری

بنابراین هنگام یك ساعت نشستن در سر كلاس بیشتر از ده دقیقه دوچرخه سواری انرژی مصرف می شود.

2- گلوله ای به جرم 50 گرم با سرعت 200 به مانع برخورد می كند و در آن فرو رفته  و متوقف می شود. انرژی درونی گلوله و مانع چه اندازه افزایش می یابد؟

جواب: علت توقف گلوله وجود اصطكاك شدید بین سطح گلوله و جداره داخلی مانع است. لذا بنا به قانون پایستگی انرژی، انرژی جنبشی گلوله به صورت گرما به انرژی درونی گلوله و مانع تبدیل می شود. خواهیم داشت

 

              

 افزایش انرژی درونی گلوله و مانع

3- توپی را از ارتفاع یك متری سطح زمین از حال سكون رها می كنیم. توپ بعد از برخورد با زمین، تا ارتفاع كمتر از یك متر بالا می رود. این مثال را براساس پایستگی انرژی توضیح دهید.

جواب: در اثر برخورد توپ با زمین، مقداری از انرژی جنبشی آن به صورت انرژی گرمایی به زمین منتقل شده و انرژی درونی مجموعه زمین و توپ افزایش می یابد. در نتیجه تمام انرژی پتانسیل  را كه توپ  در ارتفاع یك متری داشت دوباره به طور كامل به انرژی جنبشی تبدیل نمی شود و توپ نمی تواند مجدداً تا ارتفاع یك متر بالا رود.

4- گلوله ای به جرم یك كیلوگرم به فنری كه در یك سطح افقی قرار دارد نزدیك شده و با سرعت   10 به آن برخورد می كند. اگر از صطكاك چشم پوشی كنیم. حداكثر انرژی پتانسیل كشسانی كه در فنر ذخیره می شود چقدر است؟

جواب: چون از اصطكاك چشم پوشی شده است، پس بنا به قانون پایستگی انرژی تمام انرژی جنبشی گلوله به انرژی پتانسیل كشسانی فنر تبدیل می شود. نتیجه می شود:

           

5- استفاده از رابطه انرژی پتانسیل گرانشی جدول زیر را کامل کنید.

با توجه به رابطه U=mgh داریم :

U(j)h(m)g(m/s2)m(kg)
2.41.2100.2
282101.4
19659.84
78.4109.80.8

6- توپی به جرم 0.5 كیلوگرم را با سرعت  20 در امتداد قائم به طرف بالا پرتاب می كنیم.هرگاه 10% انرژی گلوله صرف غلبه بر مقاومت هوا شود ، گلوله تا چه ارتفاعی بالا می رود ؟ ( g=10 m/s2 )

جواب:

K=100 j انرژی در لحظه پرتاب

k*%10=100*%10=10 j میزان انرژی اتلافی

U= K- 10 j=100-10=90j میزان انرژی پتانسیل در نقطه اوج

U=mgh  --> h=U/mg=90/(0.5*20)=9 m

7- سه گلوله A و B و C با جرمهای مساوی از ارتفاع معینی رها می شوند ( شکل 1-22) کتاب.

الف ) سرعت کدام یک به هنگام رسیدن به زمین بیشتر است ؟

ب) کدامیک زودتر می رسند؟

پاسخ خود را یک با ر با در نظر گرفتن اصطکاک و با ر دیگر با نادیده گرفتن اصطکاک بیان کنید.

جواب :

بدون در نظر گرفتن اصطکاک :
الف )  سرعت همه با  هم برابر است زیرا هیچ مقاومتی در مقابل حرکت گلوله ها وجود ندارد . ضمن اینکه هر سه گلوله با شتاب g با سمت پایین کشیده می شوند.
ب) هرسه با هم به زمین می رسند. زیرا هرسه با شتاب g به  طرف زمین کشیده می شوند.

 با در نظر گرفتن اصطکاک 
الف ) سر عت بیشتر است . زیرا اتلاف انرژی در حین مسیر آن صفر است . پس کل انرژی پتانسیل آن به انرژی جنبشی انتهای مسیر تبدیل می شود . ولی در دو تای دیگر بخشی از انرژی پتانسیل اولیه صرف غلبه بر اصطکاک مسیر می شود.
ب) باز هم A . به همان دلیل شرح داده شده در بالا.

در کل : A زودتر  از B و B زودتر از C

8- توپی به جرم کیلو گرم را با سرعت 5 متر بر ثانیه در امتداد قائم به طرف بالا پرتاب می کنیم . انرژی پتانسیل گرانشی در بالاترین ارتفاعی که توپ به آن می رسد ، چقدر است ؟ سرعت آن در نیمه را چقدر است ؟ از مقاومت هوا چشم پوشی کنید .

U=K=12.5 j  انرژی پتانسیل گرانشی در بالاترین ارتفاعی که توپ به آن می رسد

U = 12.5 j = mgh --> h= U/mg= 12.5/(1*10)=1.25 m

h/2=1.25/2=0.625 m

U0.625=1*10*0.625=6.25 j

K0.625=U0.625=6.25 j = 1/2 mv2 -->V2=(2*6.25)/1 --> V=3.53 m/s سرعت در نیمه راه

9- مطابق شكل مقابل(1-10 کتاب) توپی به جرم یك كیلوگرم در نقطه از حال سكون رها می شود. اگر ارتفاع نقطه B از پایین تپه 5 متر باشد:

الف) سرعت آن در پایین تپه چه اندازه است؟ از اصطكاك چشم پوشی می شود.

 

ب) اگر 10 در صد انرژی توپ در اثر اصطكاك تلف شود. سرعت توپ در پایین تپه چه اندازه می شود؟

جواب: انرژی پتانسیل گرانشی توپ در نقطه برابر است با:

       

در این حالت چون از اصطكاك چشم پوشی شده است پس بنا به قانون پایستگی انرژی تمام انرژی پتانسیل گرانشی جسم در نقطه هنگام پایین رفتن از تپه به انرژی جنبشی توپ تبدیل می شود. در نتیجه خواهیم داشت:

ب) 10درصد انرژی پتانسیل گرانشی توپ در نقطه برابر است با:

 انرژی تلف شده در اثر اصطكاك

نتیجه می شود هنگام رسیدن توپ به پایین تپه از انرژی آن در اثر اصطكاك به اندازه 5 ژول كاسته می شود. نتیجه خواهد شد:

10- جمله های زیر را كامل كنید:0

الف- در یك لامپ روشنایی، انرژی...............به انرژی نورانی تبدیل می شود.

ب- در پنكه، انرژی الكتریكی به ..................تبدیل می شود.

پ- به وسیله...............می توانیم انرژی جنبشی را به انرژی درونی تبدیل كنیم.

ت- در پر كردن باتری ماشین انرژی..................به انرژی شیمیایی تبدیل می شود.

جواب: الف- در یك لامپ روشنایی، انرژی الكتریكی به انرژی نورانی تبدیل می شود.

ب- در پنكه، انرژی الكتریكی به انرژی جنبشی تبدیل می شود.

پ- به وسیله برخورد و مالش می توانیم انرژی جنبشی را به انرژی درونی تبدیل كنیم.

ت- در پر كردن باتری ماشین انرژی الكتریكی به انرژی شیمیایی تبدیل می شود.

11-  سوخت هایی مانند زغال سنگ و نفت و گاز به هنگام مصرف مقداری گاز متصاعد می كنند كه سبب آلودگی هوا می شود. تحقیق كنید برای جلوگیری از آلودگی هوا چه باید کرد؟ و نتیجه تحقیقات خود را به صورت پیشنهاد ارائه دهید.

جواب الف- منابع مصرف سوخت های فسیلی غالباً عبارتند از: كارخانه ها، نیروگاههای حرارتی، خودروهای عمومی و شخصی، وسایل گرمازای عمومی و خصوصی و غیره. برای كاهش میزان آلودگی توسط این منابع باید تا حدی كه امكان دارد در مصرف آنها صرفه جویی كرد و استفاده  بهینه به عمل آورد. در مورد كارخانه ها و نیروگاههای حرارتی باید از فیلترهای مخصوص تسویه كننده گازهای خروجی استفاده كرد و نیز باید این تأسیسات را در فاصله مناسب و دور از شهرها احداث نمود. در مورد خودروهای عمومی و شخصی باید ضمن رسیدگی و تنظیم مداوم موتور، در صورت امكان سوخت گازوئیل یا بنزین آنها را با سوخت گاز طبیعی جایگزین كرد و خودروهای عمومی برقی چون قطار و مترو را بكار گرفت. سالم ترین نوع منبع انرژی، انرژی الكتریكی است و جانشین مناسبی برای سوخت های فسیلی چون نفت، گاز، گازوئیل می باشد. انرژی الكتریكی امروزه توسط نیروگاههای بزرگ آبی، حرارتی، بادی و به خصوص هسته ای به مقدار زیاد قابل تولید می باشد. مناسب است تا حد امكان وسایلی كه با سوخت های فسیلی كار می كنند، با وسایل مشابه آنها كه با برق عمل می كنند جایگزین شوند.

12- تحقیق کنید که در محل زندگی شما ، امکان استفاده از کدام یک از انرژی های تجدید پذیر وجود دارد ؟

جواب :  بسته محل زندگی شما ، ممکن است یکی از منابع انرژی تجدید پذیر قابل استفاده با شد . مثلا چنانچه شما در منطقه منجیل یا رودبار استان گیلان زندگی می کنید ، می توانید از انرژی باد یا آب استفاده نمایید.

13- انرژی زمین گرمایی در چه صورت تجدید پذیر محسوب می شود ؟ 
جواب :
 در صورتیکه انرژی برداشت شده بیش از انرژی ای که از طریق مرکز زمین جایگزین می شود نباشد.

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در گوگل پلاس اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در یاهو اشتراک گذاری در دیگ اشتراک گذاری در دلی سوز اشتراک گذاری در فرند فید

نمایش نظرات 1 تا 30
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

درباره سایت

به این وبلاگ خوش آمدید!
این وبلاگ برای آموزش درس های اول دبیرستان ساخته شده است.
در این سایت همه مطالب کتاب ها قرار دارد و شما میتونانید با نوشتن نام درس مورد نظر خود در جستجوی وبلاگ مطالب را دریافت کنید.
من فرامرز جلوه گر دانش آموز اول دبیرستان مدرسه نواب صفوی شهرستان سربیشه هستم و از تمامی دست اندر کاران و معلمان عزیز و سخت کوش این مدرسه نهایت سپاس رو دارم

پشتیبانی آنلاین

آمار سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

نظرسنجی

  به نظر شما مطالب این وبلاگ چگونه است؟امکانات سایت

آموزش کلیه دروس اول دبیرستان

تغییر تم


انتخاب رنگ تم

سبک کانتینر

انتخاب الگوی پس زمینه

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image