تبلیغات
وبلاگ فرامرز جلوه گر - علوم زیست__فصل سوم
صفحه اصلی
فید خوان
ارتباط در یاهو مسنجر
فروشگاه سایت
آرشیو مطالب
عضویت در سایت
تماس با ما

وبلاگ فرامرز جلوه گر

منوی اصلی

جستجو

آخرین عناوین

وبلاگ فرامرز جلوه گر

آموزش فصل سوم زیست
شامل:
کلیه نمونه سوالات متن درس
پاسخ فعالیت ها و پرسش و تحقیق
نمونه سوالات امتحانی از فصل
********************************
کلیه مطالب این پست نوشته خود من است و از هیچ وبلاگ دیگری گرفته نشده است.
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
کلیه سوالات متن درس
1-ماده عالی چیست؟مثال بزنید.
به ماده ای که در بدن موجود زنده ساخته میشود ماده عالی میگویند.مثل:
کاغذ،نان،سنگ و...
2-ماده معدنی و غیر آلی چیست؟مثال بزنید.
به ماده ای که داخل طبیعت ساخته میشود ماده معدنی میگویند.مثل:
آن،نمک و ..........
3-دونقش ترکیبات معدنی در بدن انسان را بنویسید.
1-در ساختار برخی قسمت های بدن موجودات زنده نقش دارند2-به انجاک بسیاری از واکنش های زیستی بدن کمک میکنند.
4-چهار گروه از ترکیبات آلی بدن کدامند؟
هیدرات های کربن،لیپید ها، پروتئین ها و اسید های نوکلئیک
5-گلوکز چیست و چه نقشی دارد؟
معروف ترین مونوساکارید ها گلوکز است.گلوکز سوخت رایج سلول های بدن است.یعنی سلول برای به دست آوردن انرژی لازم برای انجام واکنش های زیستی،گلوکز را میسوزانند.
6-ساختار هیدرات های کربن را بنویسید.چند نمونه هیدرات کربن نام ببرید.
در ساختار هیدرات های کربن،هیدروژن،اکسیژن و کربن به کار میرود.
نشاسته،قند،شکر و پنبه هیدرات کربن هستند.
7-کوچکترین هیدرات های کربن مونوساکارید ها هستند.
8-هیدرات های کربن به چند قسمت تقسیم میشوند؟نام ببرید.
1-مونوساکارید ها              2-دی ساکارید ها
3-پلی ساکارید ها
9-معروف ترین دی ساکارید ها ساکارز است.
10-ساکارز معمولا در قند یا شکر وجود دارد.
11-پلی ساکارید ها از چه چیزی ساخته میشوند؟تعدادی از مهمترین پلی ساکارید ها را نام ببرید.
پلی ساکارید ها معمولا از ترکیب تعداد زیادی گلوکز ساخته میشوند.نشاسته و سلولز و گلیکوژن از مهمترین پلی ساکارید ها هستند.
12-سلولز چیست؟دو نقش آن را بنویسید.
یکی از پلی ساکارید های مهم طبیعت،سلولز است که برای ما غذا به شمار نمی آید.دو نقش آن عبارت است از:
1-غذای بسیار از گیاهخواران را تشکیل میدهد.پنبه تقریبا سلولز خالص است.2-بخش مهمی از کاغذ کتاب شما نیز سلولز است.بخش اصلی دیواره ی سلول های گیاهی سلولز است.
13-وظیفه گلیکوژن چیست و در کدام قسمت های بدن وجود دارد؟
گلیکوژن یکی از پلی ساکارید های معروف است که منبع ذخیره ای گلوکز در جانوران به شمار می آیند.گلیکوژن در سلول های کبدی و ماهیچه ای جانوران به مقدار فراوان وجود دارد.
14-گلیکوژن و نشاسته را مقایسه کنید.
شباهت ها:هر دو پلی ساکارید هستند که از گلوکز ساخته شده اند.
تفاوت ها:گلیکوژن منبع ذخیره ای گلوکز در جانوران و نشاسته منبع ذخیره ای گلوکز در گیاهان است.و همچنین از لحاظ شکل با یکدیگر تفاوت دارند.


15-ساختار لیپید ها را بنویسید.
لیپید ها نیز مانند هیدرات های کربن از عناصر هیدروژن،اکسیژن و کربن ساخته شده اند.
16-ویژگی مهم لیپید ها را بنویسید.
یکی از مهمترین ویژگی های لیپید ها این است که لیپید ها در آب حل نمیشوند.
17-معروف ترین لیپید را با رسم شکل نشان دهید.
معروف ترین لیپید تری گلیسرید است که از یک مولکول گلیسرول و سه اسید چرب تشکیل شده است.

18-دو نقش لیپید ها در بدن را بنویسید.
1-لیپید ها بخش مهمی از غشای سلولی را میسازند.
2-برای تولید انرژی در سلول،مصرف میشوند.
19-ساختار پروتئین هه را بنویسید.
پروتئین ها علاوه بر هیدروژن،اکسیژن و کربن، دو عنصر دیگر نیز در ساختار خود دارند:نیتروژن و در بعضی از آن ها گوگرد
20-واحد های سازنده پروتئین چه نام دارند؟
((اسید آمینه))
21-برخی از نقش های پروتئین را در بدن بنویسید.
پروتئین های ماهیچه،کشش و انقباض ماهیچه را سبب میشوند.
بعضی پروتئین ها نقش آنزیمی دارند.
22-هموگلوبین پروتئینی است که در خون،مسؤول انتقال های گاز های تنفسی است.
23-وظیفه آنزیم ها را بنویسید.
آنزیم ها بیشتر واکنش های درون و بیرون سلول ها را راه می اندازند.
24-برخی از ویژگی های آنزیم ها را نام ببرید.
1-پپروتئین هستند.              2-عمل اختصاصی دارند.
3-نسبت به دمای بالا حساس هستند.
25-سلولز انرژی زاست.چرا؟
زیرا از گلوکز تشکیل شده است و گلوکز نیز دارای انرژی است و سوخت رایج سلول هاست.
26-دمای بیش از 40 درجه برای بدن مضر است.چرا؟
زیرا:
1-به دلیل اینکه آنزیم ها به دمای بالا حساسند تغییر شکل میدهند و کارایی آن ها کاهش می یابد.
2-به سلول های عصبی بدن آسیب میرسانند.

27-جایگاه فعال آنزیم چیست؟
به محلی از آنزیم که ماده به آن میچسپد جایگاه فعال آنزیم میگویند.
پرسش و تحقیق
1-جدول زیر را کامل کنید:
 ردیف   مواد درشت                                                                                                             واحد های سازنده                                                                                                          
 1 سلولز گلوکز
 2 گلیکوژن گلوکز
 3 پروتئین اسید آمینه
 4 تری گلیسرید اسید چرب+گلیسرول
2-در این شکل طرح ساده ای از یک آنزیم میبینید.به جای علامت سوال در شکل ب،کلمات مناسب قرار دهید.
؟:مونو ساکارید
؟:مونوسکارید
3- با توجه به شکل های مربوط به سوال 2،توضیح دهید چرا آنزیم ها عمل اختصاصی دارند.
زیرا جایگاه فعال هر آنزیم با دیگران فرق میکند.
6- چرا ساکارز و نشاسته را در یک گروه از ترکیب های شیمیایی قرار داده اند؟
زیرا هر دو هیدرات کربن هستند که از گلوکز ساخته شده اند.
7-چرا پروتئین ها ترکیب های مهمی به حساب می آیند؟
زیرا کارهای زیاد و مهمی را در بدن انجام میدهند.
نمونه سوالات فصل

نمونه اول


1-                  آنزیم چیست؟

2-                  آنزیم هایى که در صنایع استفاده مى شوند را با ذکر مثال نام ببرید؟

3-                  از چه آنزیم هایى در خانه استفاده مى شود؟

4-                  اصطلاحات زیررا تعریف کنید :

    الف) مواد آلى:                                  ب) هیدروکربن:

     پ) اسکلت کربنى:                             ت) درشت مولکول:

     ث) پلى مر:                                    ج) مونومر:

5-                  انواع آنزیم ها از نظر نوع کار در بدن را بنویسید؟

6-                  انواع پروتئین ها را نام ببرید؟

7-                  انواع مونوساکاریدهارا با مثال نام ببرید؟

8-                  انواع واکنش هاى متابولیسمى را توضیح دهید؟

9-                  اهمّیت گلوکز درچیست؟

10-               به چه پروتئین هایى انتقال دهنده گویند؟

11-               پروتئین هاى دفاعى را توضیح دهید؟

12-               پروتئین هاى ذخیره اى کدامند؟

13-               پروتئین هاى ساختارى کدامند؟

14-               پروتئین هاى منقبض شده کدامند؟ 

15-               پلى ساکاریدها چگونه به وجود مى آیند، و مهمترین آنها کدامند؟

16-               ترى گلیسرید چیست؟

17-               چرا تارهاى عنکبوت استحکام زیادى دارند؟

18-               چرا سلولز براى مصرف مناسب نیست؟

19-               چگونگى عمل آنزیم ها را توضیح دهید؟

20-               چند مورد از نقش لیپیدها را در بدن بنویسید؟

21-               چه عواملى باعث سرعت بخشیدن به کار آنزیم ها مى شوند؟

22-               چه عواملى باعث کُند شدن کار آنزیم ها مى شوند؟(با ذکر دلیل)

نمونه دوم

 1-هر یك از مواد زیر جز, كدام گروه از تركیبات آلی هستند ؟

 

ـ گلیكوژن  ـ تری گلیسرید ـ آنزیم ـ DNA ـ سلولز.

 

2- واحدهای سازنده ی نشاسته ، پروتیین و تری گلیسرید چیست ؟

 

3- الف : آنزیم را تعریف كنید ؛ ب: معروفترین نوع لیپیدها را نام ببرید ؛ ج: بخش اصلی دیواره ی سلولی در گیاهان از چه ماده ای است ؟

 

4- الف:  واحد سازنده ی پروتیین ها چه نام دارد ؟ ب: سوخت رایج سلول های بدن چه نام دارد ؟ ج: محل ذخیره ی گلیكوژن در بدن ، چه اندامی است ؟

 

5-چرا ساكارز و نشاسته را در یك گروه  از تركیبات شیمیایی قرار می دهند ؟

 

6-پلی ساكاریدی كه مخصوص سلول های جانوری و قارچ هاست چه نام دارد ؟

 

7-برای چربی ها و پروتیین ها یك وظیفه در بدن ما ذكر كنید .

 

8-دو ماده ی آلی و دو ماده ی معدنی را بنویسید .

 

9-چرا سرعت بیشتر واكنش ها در دمای بالاتر از Cْ45 كاهش می یابد ؟

 

10- تفاوت ساختمانی سلولز و نشاسته را بنویسید و طرح ساختمانی این دو را رسم كنید.

 

11- اگر به یك سیب زمینی مقداری معرف لوگول اضافه كنیم رنگ آن چه تغییری می كند ؟

 

12- سه نقش مهم پروتیین ها در بدن  بنویسید .

 

13- چهار گروه مهم مواد آلی را در بدن بنویسید.

 

14- آنزیم ها جز, كدام گروه از مواد آلی هستند ، چرا آ نزیم ها عمل اختصاصی دارند ؟

 

15- سه گروه اصلی هیدرات های كربن را نام برده و از هر كدام یك مثال بیابید .

 

16- اجزای سازنده ی تری گلیسرید را بنویسید و یك نقش مهم لیپیدها را نام ببرید .

 

17- گلیكوژن در بدن ما  در چه اندام هایی ذخیره می شود ؟

 

18- واحد سازنده پروتیین ها وگلیكوژن به ترتیب ……….و…………می باشد.

 

19- از تجزیه ی یك تری گلیسرید چه مولكول هایی حاصل می شود ؟ نام ببرید.

 

20- چرا دمای بالا برای موجودات مضر است ؟

*********************************************************************
*
*
*
*
*

همچنین برای آموزش کامل زیست میتوانید به سایت آموزشی زیست مراجعه کنید.

برای رفتن به سایت اینجا کلیک کنید.

 
اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در گوگل پلاس اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در یاهو اشتراک گذاری در دیگ اشتراک گذاری در دلی سوز اشتراک گذاری در فرند فید

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

درباره سایت

به این وبلاگ خوش آمدید!
این وبلاگ برای آموزش درس های اول دبیرستان ساخته شده است.
در این سایت همه مطالب کتاب ها قرار دارد و شما میتونانید با نوشتن نام درس مورد نظر خود در جستجوی وبلاگ مطالب را دریافت کنید.
من فرامرز جلوه گر دانش آموز اول دبیرستان مدرسه نواب صفوی شهرستان سربیشه هستم و از تمامی دست اندر کاران و معلمان عزیز و سخت کوش این مدرسه نهایت سپاس رو دارم

پشتیبانی آنلاین

آمار سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

نظرسنجی

  به نظر شما مطالب این وبلاگ چگونه است؟امکانات سایت

آموزش کلیه دروس اول دبیرستان

تغییر تم


انتخاب رنگ تم

سبک کانتینر

انتخاب الگوی پس زمینه

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image